Antik Nové Hrady
internetový obchod se starožitnostmi

Obchodní podmínky

Než začnete číst zákonem stanovené podmínky, budeme rádi, když budete vědět, že v případě jakékoliv Vaší nejasnosti či reklamace zboží nás kontaktujte a my Vám budeme plně k dispozici.

Více informací na téma jak nakládáme s osobními údaji, naleznete zde na stránce Podmínky ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

•Internetový obchod na adrese www.antiknovehrady.cz (dále jen „internetový obchod“)
Provozován společností: Starožitnosti pro život, s.r.o.
Se sídlem na adrese: Lučice 59, Chlumec nad Cidlinou
Zaps. v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36836
IČO: 04907108, DIČ  CZ04907108
Zboží je prodáváno ve zvláštním režimu dle zákona o DPH č. 235/2004, § 90.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 4219868339/0800
(dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“)

1.2. Kupující

•1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

•1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

•1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky

•1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

•1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

•1.3.3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

•Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Objednávka

•2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, zadání kontaktních údajů kupujícího a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

•2.2.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

•2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

•2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

•2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.4. Způsob dopravy

•2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

•2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.

•2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce a náklady na balící materiál, do kterého zboží řádně zabalí.

•2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Způsob platby

•2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platba bankovním převodem po dokončení objednávky, platba na dobírku při převzetí od přepravce, v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně provozovatele – provozovna Starožitnosti Lučický Mlýn.

•2.5.2. Při volbě platby bankovním převodem kupující vyčká na elektronickou zprávu od provozovatele, v které bude uvedena celková částka (včetně dopravného a balného) bankovní účet a variabilní symbol. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, který kupující získá od provozovatele elektronickou zprávou. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

•2.5.3 V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky.

•2.5.4. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

•2.5.5. Z ceny nabízeného zboží a služeb nelze odečíst DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena obsahuje DPH. Provozovatel účtuje ve zvláštním režimu dle zákona o DPH č. 235/2004, § 90.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

•2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

•2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

•2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

•2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

•2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

•2.6.6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

2.7. Dárkové poukazy

•2.7.1. Kupující může při tvorbě objednávky na stránce košíku zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.

•2.7.2. Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy není možné uplatňovat opakovaně.

•2.7.3. Pokud má dárkový poukaz omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu.

•2.7.4. Dárkový poukaz nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu ani na nový dárkový poukaz na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu.

•2.7.5. V případě, že dárkový poukaz bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro užití předmětných dárkových poukazů, má provozovatel právo takto uplatněný dárkový poukaz odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

•3.1.1. Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.

•3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

•3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

3.2.2. Prodávající zašle kupujícímu daňový doklad v elektronické podobě.

•3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

•3.2.4. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek.

•3.2.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

•4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní a bez jakýchkoliv provedených úprav kupujícím.

•4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel telefonicky nebo elektronicky kontaktovat provozovatele.

•4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu informuje prodávajícího, že od smlouvy odstupuje.

•4.1.4. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

•4.1.5. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

•4.1.6. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

•4.1.7. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit peněžní prostředky za zboží, převodem na bankovní účet spotřebitele nebo v hotovosti na adrese provozovny. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Provozovatel není povinen vracet peněžní prostředky za náklady vzniklé doručením zboží.

•4.1.8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit peněžní prostředky za zboží spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá a potvrdí svým podpisem vystavený dobropis.

•4.1.9. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.

•4.1.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

•4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

•4.2.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výraznému zvýšení nákladů, došlo-li ke změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

•4.2.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

•4.2.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

5. Práva z vadného plnění

•5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

•5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí je ve stejném stavu jako bylo prezentováno v internetovém obchodě. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

•5.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého zboží v zákonem stanovené době, tj. 12 měsíců od převzetí.

•5.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny a to osobně nebo zasláním poštou či jinou zásilkovou službou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

•5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.

•5.6. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

•5.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

•5.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

•5.9. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.

•5.10. Spotřebitel nemá právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

•5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

•5.12. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

•5.13. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

6. Ochrana osobních údajů

•6.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•6.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

•6.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ať už je to registrace pro zasílání obchodního sdělení, při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

•6.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. .

•6.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

•6.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

•6.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

•6.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

•6.9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.

7. Závěrečná ustanovení

•7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

•7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

•7.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

•7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

•7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

•7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy jitka.tocikova@seznam.cz

 

Doprava a balné

Doprava

V současné době zboží zasíláme společnostmi TopTrans a Českou poštou po celé České a Slovenské republice. Do ostatních států řešíme dopravu individuálně. Vždy dle výhodnosti tarifů dopravců.

Orientační ceny jednotlivých přepravních metod si lze vypočítat na webových stránkách dopravců. Pro výpočet ceny je třeba znát hmotnost zboží + hmotnost balného.

Dobírka po ČR je 40 Kč. (TopTrans i Česká pošta)
Dobírka po SK je 40 Kč (Česká pošta) a 150 Kč (TopTrans)
Dobírka pro jiné státy není možná. – Pouze platba bankovním převodem.

Lhůta pro doručení 
Standardní doba doručení ode dne odeslání je:

– po ČR 24 h
– po SK 24 h až 48 h společností TopTrans

– po SK 72 h až 96 h Českou poštou
– ostatní státy individuálně

Balné 

Pro zajištění bezpečnosti zboží během přepravy je nutné jej pečlivě zabalit. Vše je baleno do profesionálních balících materiálů. Balné je účtováno dle náročnosti zabalení a použitého balícího materiálu. Od 20,-Kč do 150,-Kč za jednu položku. V případě balení více kusové položky, např. jídelní servis je účtováno balné jako za jeden kus.

Platby

V současnosti nabízíme tři metody placení za zboží.

1. Dobírka: Platba pošťákovi / dopravci při převzetí balíčku.

2. Platba převodem na účet: Zvolíte-li platbu převodem, na e-mail Vám v co nejkratším možném čase zašleme instrukce k platbě. Poté je nutné dbát na správné vyplnění čísla účtu a var. symbolu ve Vašem internetovém bankovnictví. Ihned po připsání platby na náš účet bude objednávka expedována. Převod peněz mezi bankami obvykle trvá 24 hodin (v pracovní dny).

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo bankovního účtu: 4219868339/0800
Mezinárodní platby:
IBAN: CZ27 0800 0000 0042 1986 8339
BIC: GIBACZPX

3. Platba na místě při osobním odběru: Pohodlná platba v hotovosti nebo platební kartou na provozovně provozovatele – provozovna Starožitnosti Lučický Mlýn.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese jitka.tocikova@seznam.cz nebo telefonním čísle (+420) 724 279 246

Kontakty

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.

Starožitnosti pro život, s.r.o. Lučice 59, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Tel: (+420) 724 279 246 E-mail: jitka.tocikova@seznam.cz

V Lučicích dne 23.11.2017